สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีมอบทุนการศึกษาให้กับผู้แทนสถานศึกษา8แห่งและข้าวสาร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีมอบทุนการศึกษาให้กับผู้แทนสถานศึกษา8แห่งและข้าวสาร
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับผู้แทนสถานศึกษา 8 แห่ง ในเขตจังหวัดนครปฐม และข้าวสาร ที่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มอบให้วัดสว่างอารมณ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ตกอยู่ในสภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด19 โดยมอบต่อให้กับผู้แทนชุมชน โดยมี พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดสำโรง พระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา พระครูยติธรรมานุยุต รักษาการเจ้าคณะตำบลบางกระเบา เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และคณะถวายการต้อนรับ พร้อมร่วมมอบทุนการศึกษา และเปิดโครงการตู้พระทำ นำสุข ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้พระสงฆ์นำอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาต ซึ่งนอกเหนือจากการฉันไปใส่ตู้ ส่วนประชาชนที่มีกำลังเพียงพอสามารถนำอาหารและสิ่งของต่างๆ มาร่วมสมทบได้
ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้กล่าวสัมโมทนี ใจความว่า ตามที่วัดสว่างอารมณ์ อำภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และข้าราชการได้พร้อมใจกันที่จะน้อมปฏิบัติตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือว่าเป็นการอนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชาวบ้านก็ช่วยวัดและในบางขณะวัดก็ช่วยชาวบ้าน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีไมตรีจิต มีความกรุณาซึ่งกันและกัน อันนี้ถือว่าเป็นวิถีพุทธที่ดีของชาวพุทธ ที่ได้น้อมนำพระดำริที่องค์สมเด็จพระอริยะวงศาคตณาน สมเด็จพระสังราช ได้ประทานมาเป็นแนวทางให้เกิดการร่วมมือร่วมใจนำสันติสุขมาสู่ประชาชนและทางคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมก็ได้เอื้อเฟื้อร่วมกับข้าราชการในท้องถิ่นในกรสนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งที่ได้ทำและปฏิบัติโดยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ขออนุโมทนาอีกครั้งในน้ำใจอันดีงาม ของท่านทั้งหลายในครั้งนี้อาตมาภาพก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยให้พุทธะศาสนิกชนพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกวัสสิกาข้าราชการประชาชนทุกท่านมีอายุมั่นขวัญยืนมีร่างกายแข็งแรงร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลมีความสุขกายสุขใจอิ่มเอิบ ด้วยความสำเร็จสำเร็จสำเร็จสมความปรารถนา ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบธรรมแล้วไซร้ก็ขอให้สิ่งนั้นสัมฤทธิ์ผลโดยเร็วพลันด้วยเทอญ ขอเจริญพร
และต่อจากนั้น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  ได้ปลูกผักสวนครัว นำสุข พอเพียง เพื่อเพียงพอ พร้อมด้วย พระครูยติธรรมานุยุต รักษาการเจ้าคณะตำบลบางกระเบา  เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดสำโรง พระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี  เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา  นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 10 / 2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เลขาธิการมหาเถระสมาคมเสนอว่าตามที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงค์ชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด  การป้องกันและรักษาโรคนำไปสู่ความเดือดร้อนของประชาชน ในเรื่องของเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกได้มีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพจัดตั้งโรงทานและมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ประสานตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันและทั่วประเทศมีวัดที่มีศักยภาพจัดตั้งโรงทานทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 1,005 วัดนั้น การนี้วัดสว่างอารณ์และคณะสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด19 ประกอบกับในสถานการณ์ความยากลำบาก ที่ประชาชนต้องประเชิญอยู่ในขณะนี้หลายวัดได้บูรณาการระหว่างโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชกับศาสตร์พระราชาปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางสำคัญที่สามารถนำมาปฏิบัติบนทางสายกลาง  ให้เกิดความพอเพียงและมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความรู้ รอบคอบและความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน  เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ  โรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแนวคิดการทำสวนครัวนำสุขพอเพียง เพื่อความพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้วัดต่างๆที่มีพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบว่างงานหรือยังไม่ได้กลับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่างๆโดยได้ดำเนินตามวิถีพุทธ วิถีเกษตรปลูกผักสวนครัวในพื้นที่วัดนั้นๆและนำไปปรุงอาหาร  ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

See also  ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ (The Mall Bangkapi Pier) E20 | ธนาคาร ธน ชาต เดอะมอลล์ บางกะปิ
See also  รวมโปรเด็ด โปรโดน งาน Thailand Mobile Expo 2020 | ทันไอที (03/07/2020) | งาน โมบาย เอ็ ก โปร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีมอบทุนการศึกษาให้กับผู้แทนสถานศึกษา8แห่งและข้าวสาร

🟢LIVE เนชั่นทันข่าวเที่ยง 10-12-64


🟢LIVE เนชั่นทันข่าวเที่ยง 101264
โดย ศุภวรรณ โต๋ห์ และ สรารัตน์ รัตนสุวรรณ

NationTV22
เนชั่นทันข่าวเที่ยง
Nationtankhao

🟢LIVE เนชั่นทันข่าวเที่ยง 10-12-64

“หม่อมหลวงทรงลักษณ์” คือใคร?? ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษา ในวันคล้ายวันประสูติ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”


เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่10 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา วันคล้ายวันประสูติ ปิดเกาะ องค์หญิงของไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เจ้าหญิงดีไซเนอร์ของไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชินีสุทิดา SingtofamilyChannel princessSirivannavari สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี QueenofThailand

ขอบคุณข้อมูลข่าวที่มา : MGRonline, ข่าวในพระราชสำนักสำนักข่าวไทย, มติชนออนไลน์
ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้อยค่ะ🙏
อย่าลืมกดติดตาม หรือ Subscribe เพื่อข่าวสารและวีดีโอใหม่ที่อับเดทค่ะ
Thank you for Watching
Please Subscribe Like and Share
Singto family Channel

See also  ไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2021/22 สัปดาห์ที่ 15 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ เชลซี | ผล การ แข่งขัน ไทย ลีก วัน นี้

“หม่อมหลวงทรงลักษณ์” คือใคร?? ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษา ในวันคล้ายวันประสูติ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”

มูลนิธิ Blooming Juniper มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


มูลนิธิ Blooming Juniper มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นเงินจำนวน 1,000,000.บาท และมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound lab Room จำนวน 100 ชุด
และปีการศึกษา 2561 มอบทุนการศึกษา เป็นเงินจำนวน 1,000,000.บาท มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนตลอดหลักสูตร และค่าใช้จ่ายหอพัก ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 1 ทุน คือ นางสาวยุวดี ลีรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มูลนิธิ Blooming Juniper มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รักเธอไปทุกวัน – POTATO 【OFFICIAL MV】


Digital Download : 123 1010786 3
iTunes Download : http://goo.gl/FZJqKe
ชื่อเพลง : รักเธอไปทุกวัน
ศิลปิน : POTATO
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : NYQ
อัพเดทผลงานศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ที่
http://www.facebook.com/gmmgrammyofficial
http://www.youtube.com/user/gmmgrammyofficial
https://plus.google.com/+GmmgrammyofficialBlogspot2014/posts
http://www.gmmgrammyofficial.blogspot.com/

รักเธอไปทุกวัน - POTATO 【OFFICIAL MV】

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

You may also like

Leave a Comment